Page 1 of 1

ข้อคิดประจำวัน!

Posted: Fri Jan 28, 2022 3:24 pm
by yaowapagoode
ความคิดที่ดีที่สวยงามทำให้เรามีความสุข
สามารถสร้างชีวิตให้มีความสุข และเป็นที่พึงพอใจ!❤️ กาย ไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสรีฐ
ใจ ไม่มีโลภโกรธ หลง
ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวง
❤️